Badanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej przez sąd

 

Adwokat Bartosz Kwiatkowski:

 

Przesłanki badane przez sąd co do prawidłowości uchwał

Jak podkreśla się jednolicie w doktrynie i orzecznictwie sądowym u.w.l. przewiduje cztery różne i całkowicie niezależne od siebie przyczyny skarżenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej. „Według art. 25 ust. 1 u.w.l., każdemu z właścicieli lokali przysługuje prawo zaskarżenia do sądu uchwał podjętych przez właścicieli lokali. W myśl tego przepisu właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Wynika z tego, że istnieją cztery samodzielne podstawy zaskarżenia uchwały wspólnoty do sądu. Uchwała zgodna z przepisami prawa i umową właścicieli lokali oraz zgodna z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną może być zaskarżona do sądu z powodu innego sposobu naruszenia interesów właściciela lokalu” – tak Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 621/12 (LEX 1246875). Tak samo Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 611/13 (LEX 1439324), Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 października 2012 r., sygn. akt I ACa 507/12 (LEX 1237864), Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt VI ACa 1727/12 (LEX 1362976), Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt XXV C 744/10 (niepubl.), Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt I C 653/12 (niepubl.).

Jak więc z powyższego wynika właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu z 4 odrębnych powodów:

  • niezgodności uchwały wspólnoty mieszkaniowej z przepisami prawa
  • niezgodności uchwały wspólnoty mieszkaniowej z umową właścicieli lokali
  • naruszania przez uchwałę wspólnoty mieszkaniowej zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną
  • naruszania przez uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w inny sposób interesów właściciela lokalu skarżącego tę uchwałę

Właściciel lokalu powinien określić w pozwie o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, która z tych wadliwości ma miejsce i z jakiego powodu skarży tę uchwałę. Tym samym pominięcie zbadania przez sąd uchwały wspólnoty mieszkaniowej, pod wskazanym przez właściciela lokalu względem, uzasadnia zarzut o naruszeniu przez sąd przepisu art. 25 ust. 1 u.w.l. poprzez jego błędne zastosowanie (albo niezastosowanie) i zaniechanie zbadania zgodności uchwały wspólnoty mieszkaniowej pod kątem żądanym w pozwie.