rolex swiss fake rolex gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure.
reddit replica rolex watches passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons.

more than forty years are swiss rolex submariner fakes leader.

tag heuer monaco replica steve mcqueen how to spot watches.

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli lokali)

 

Adwokat Bartosz Kwiatkowski:

 

Podstawy zaskarżania uchwał wspólnoty do sądu powszechnego

Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy (art. 25 ust. 1 u.w.l.).

Przesłanki możliwości zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej zostały określone przez ustawodawcę bardzo szeroko. Wystarczy zatem, by według subiektywnego odczucia jednego z właścicieli lokali uchwała naruszała jego interes, by miał on legitymację do zaskarżenia jej do sądu.

 

Termin zaskarżania uchwały wspólnoty

Powództwo, o którym mowa w art. 25 ust. 1 u.w.l., może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (art. 25 ust. 1a u.w.l.).

Wskazany termin wynika z treści art. 23 ust. 3 u.w.l., który nakłada obowiązek pisemnego informowania właścicieli o podjętych przez wspólnotę mieszkaniową uchwałach jedynie w sytuacji, gdy uchwały te podjęte zostały z udziałem głosów zebranych w trybie indywidualnego zbierania głosów (także w przypadku mieszanego zbierania głosów, tj. częściowo na zebraniu i częściowo indywidualnie).

Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy (art. 25 ust. 2 u.w.l.).

Ze wskazanego wyżej 6-tygodniowego terminu na zaskarżenie uchwały wynika, że ustawodawca stanął na stanowisku, iż pewność i stabilizacja działania wspólnoty mieszkaniowej są nadrzędne nad zgodnością uchwały z przepisami prawa, z umową właścicieli lokali, z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną czy z interesami poszczególnych właścicieli lokali. Niezaskarżona w tym terminie uchwała ulega sanacji, pomimo jej niezgodności z powyższymi czynnikami (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 grudnia 2006r., sygn. akt: I ACa 589/06). Tak więc ustawodawca wprowadził prekluzję dla możliwości zaskarżenia uchwały, tj. możliwość jej zaskarżenia po tym terminie wygasa.

 

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w procesie dotyczącym uchylenia uchwały

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej, w wytoczonym przez właściciela lokalu procesie o uchylenie podjętej przez wspólnotę mieszkaniową uchwały, należy do czynności zwykłego zarządu. Wspólnota jest zatem reprezentowana w takim procesie przez zarząd albo zarządcę.