rolex swiss fake rolex gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure.
reddit replica rolex watches passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons.

more than forty years are swiss rolex submariner fakes leader.

tag heuer monaco replica steve mcqueen how to spot watches.

Zebrania właścicieli lokali i indywidualne zbieranie głosów

 

Adwokat Bartosz Kwiatkowski:

 

Podejmowanie uchwał przez członków wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 u.w.l. uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Mogą być też podejmowane w wyniku oddawania głosów częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zebranie ogółu właścicieli lokali powinno się odbyć przynajmniej raz w roku, nie później niż w do końca pierwszego kwartału każdego roku. Zebranie to zwołuje zarząd lub zarządca (art. 30 ust. 1 pkt 3 u.w.l.).

Przedmiotem tego zebrania, stosownie do treści art. 30 ust. 2 u.w.l., powinny być w szczególności:

1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,

2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,

3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Nie oznacza to oczywiście, iż na zebraniu nie mogą być podejmowane inne uchwały i rozpatrywane inne sprawy. U.w.l. wymaga jedynie, by przedmiotem tego zebrania były co najmniej wskazane wyżej sprawy, dając temu wyraz użyciem zwrotu "w szczególności".

 

Częstotliwość zwoływania zebrań właścicieli lokali

W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 u.w.l., nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 u.w.l. (czyli w pierwszym kwartale roku), zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli (art. 30 ust. 1a u.w.l.).

Zebrania właścicieli lokali mogą, chociaż nie muszą, być zwoływane częściej niż raz w roku.

Zebrania właścicieli lokali mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę (art. 31 lit. a).

Zebrania właścicieli lokali mogą być także zwoływane przez zarząd lub zarządcę na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 31 lit. b u.w.l.).

Zarząd lub zarządca zawiadamia o zebraniu każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania (art. 32 ust. 1 u.w.l.). W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany (art. 32 ust. 2 u.w.l.).

 

(Aby uzyskać informacje dotyczące kwestii ważności i skuteczności uchwał podejmowanych na zebraniach właścicieli lokali bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów zobacz dział „uchwały wspólnoty mieszkaniowej” -->> sekcja „zaskarżanie uchwał właścicieli lokali”. W sekcji tej znajdziesz również informacje dotyczące konsekwencji nieprawidłowości zwołania zebrania czy podejmowania uchwał przez właścicieli lokali w drodze indywidualnego zbierania głosów dokonanego przez osoby nieuprawnione)